• شهدای مدافع حرم

 • شهید پاسدار حیدر ابراهیم‌خانی
  شهید احمد گودرزی
  شهید رحمان بهرامی
  شهید داود مرادخانی
  شهید سید محمدحسین میردوستی
  شهید محسن قطاسلو
  شهید مرتضی زرهرند
  شهید مجتبی ذوالفقار نسب
  شهید حسین بواس
  محمد تقی سالخورده
  شهید مجتبی یداللهی
  شهید علی بیات
  شهید عباس دانشگر
  شهید حسینعلی پور‌ ابراهیمی درگاه